A Á B Cs E É F G Gy H I K L M N S Sz T Ú V Z
Anyagában történő hasznosítás ~
Bármilyen hasznosítási művelet az energetikai hasznosítás kivételével (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§)
Ártalmatlanítás ~
Minden olyan kezelési művelet, amely nem hasznosítás; a művelet abban az esetben is ártalmatlanítás, ha az másodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést eredményez; az ártalmatlanítási műveletek nem kimerítő listáját a 2. melléklet tartalmazza (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Biohulladék ~
Minden olyan növényi és állati eredetű szerves hulladék, amely aerob vagy anaerob úton biológiailag lebomlik vagy lebontható (23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet).
Biológiailag lebomló hulladék ~
Minden szervesanyag-tartalmú hulladék, amely aerob vagy anaerob úton biológiailag lebomlik vagy lebontható, ideértve a biohulladékot is (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Csomagolási hulladék ~
Hulladékká vált csomagolás, csomagolószer, ide nem értve az ipari vagy termelési tevékenység során képződő gyártási vagy maradék hulladékot (442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet).
Egészségügyi hulladék ~
Az egészségügyi ellátásban keletkező humán biológiai anyagok, veszélyes hulladékok és a települési hulladéknak megfelelő hulladékok (1/2002. (I. 11.) EüM rendelet).
Elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladéka ~
Olyan hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés, amely a háztartásban képződik, továbbá amely kereskedelmi, ipari, intézményi vagy egyéb forrásból származik, ha jellegénél és mennyiségénél fogva az elektromos, elektronikus berendezések olyan hulladékához hasonló, amely háztartásból származik, továbbá az olyan hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés, amelyet feltehetően háztartások és egyéb felhasználók egyaránt használnak (197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet).
Elkülönített gyűjtés ~
Olyan gyűjtés, amelynek során a hulladékáramot a hulladék fajtája és jellege - adott esetben típusa - szerint elkülönítik, lehetővé téve annak egyedi módon történő kezelését (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Elkülönítetten gyűjtött hulladék ~
Olyan hulladék, amelyet fajta és jelleg - adott esetben típus - szerint a képződés helyén a vegyes hulladéktól, illetve más fajtájú, jellegű vagy típusú hulladéktól elkülönítve gyűjtenek (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Előkezelés ~
A hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Energetikai hasznosítás ~
Hasznosítási művelet, amelynek során a hulladék energiatartalmát kinyerik, ideértve a biológiailag lebomló hulladékból történő energia-előállítást, valamint az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet üzemanyagként, illetve tüzelőanyagként használnak fel (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Életciklus-szemlélet ~
Olyan összehasonlító megközelítési mód, amely a megelőzés, valamint a hulladékgazdálkodás során az elővigyázatosságra és a fenntarthatóságra vonatkozó általános környezetvédelmi elvekre, a műszaki megvalósíthatóságra, továbbá az erőforrások védelmére és a gazdasági életképességre vonatkozó szempontokra figyelemmel, az általános környezeti és gazdasági hasznok, költségek, valamint az emberi, egészségügyi és társadalmi hatások felmérésére irányul (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Építési-bontási hulladék ~
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti építési tevékenységből származó hulladék (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Ésszerű nyereség ~
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (5) bekezdése szerinti nyereség (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Feltöltés ~
Olyan hasznosítási művelet, amelynek során meghatározott célra alkalmas hulladék felhasználásával hulladéknak nem minősülő anyagokat helyettesítenek kitermeléssel érintett területek helyreállításakor vagy tájrendezéskor (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Fogyasztó ~
Aki a terméket továbbértékesítési cél nélkül a gyártótól vagy a forgalmazótól átveszi vagy megvásárolja (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Forgalmazó: ~
Terméket viszonteladónak, illetve fogyasztónak átadó, értékesítő gazdálkodó szervezet (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Gazdálkodó szervezet ~
A polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet, ide nem értve azt a költségvetési szervet, amelyet az államháztartásról szóló törvény szerint közfeladat ellátására hoztak létre (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Gyártó ~
Termék előállítója, továbbá - ha a terméket nem Magyarország területén állítják elő - az, aki a terméket gazdasági tevékenysége körében Magyarország területén elsőként forgalomba hozza (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Gyűjtés ~
A hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Gyűjtő ~
Olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Gyűjtőedény ~
Szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtő edényzet, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Gyűjtőhely ~
Az átvételi hely, a hulladékgyűjtő pont, a hulladékgyűjtő udvar, valamint a munkahelyi gyűjtőhely és az üzemi gyűjtőhely (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Hasznosítás ~
Bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse; a hasznosítási műveletek nem kimerítő listáját a 3. melléklet tartalmazza (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Háztartási hulladék ~
A háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékot (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§). 
Háztartási hulladékhoz hasonló hulladék ~
Az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Hulladék ~
Bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Hulladékbirtokos ~
A hulladéktermelő, továbbá bármely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék a birtokában van (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Hulladékfajta ~
Az az anyagfajta - így különösen fa, fém, papír, üveg, kompozit, műanyag, biológiailag lebomló -, amelyből az adott hulladék képződik.
Hulladékgazdálkodás ~
A hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ~
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározottak szerint összegyűjtött, átvett, illetve elszállított hulladék, ideértve az ilyen hulladék kezeléséből származó másodlagos hulladékot is (385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet).
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ~
A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Hulladékgazdálkodási létesítmény ~
A hulladékgazdálkodási tevékenységek végzését biztosító telephely, ingatlan, továbbá a telephelyen, ingatlanon belül vagy közterületen kialakított elkülönített terület, amely magában foglalja a hulladékgazdálkodás végzéséhez szükséges építményeket, így különösen a környezet biztonságát szolgáló építményeket, kiszolgáló helyiségeket, gyűjtőhelyeket, valamint a hulladékkezelő létesítményeket (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Hulladékjelleg ~
A hulladék veszélyes vagy nem veszélyes jellemzője (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés ~
A Ht. 2. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti hulladék, ideértve valamennyi alkatrészt, készülékrészt és fogyóanyagot, amely a berendezés részét képezi, amikor attól megválnak (197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet).
Hulladékolaj regenerálása ~
Olyan újrafeldolgozási művelet, amely által alapolajat állítanak elő a hulladékolaj finomításával, így különösen az abban található szennyezőanyagok, oxidációs termékek és adalékanyagok eltávolításával (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Hulladékolaj ~
Bármely ásványi vagy szintetikus kenőolaj vagy ipari olaj, amely az eredeti rendeltetési célra tovább nem használható, így különösen a használt motorolaj és sebességváltó-olaj, kenőolaj, turbinaolaj és hidraulikaolaj (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Hulladéktermelő ~
Akinek tevékenységeiből hulladék képződik (eredeti hulladéktermelő), vagy bárki, aki előkezelést, keverést vagy egyéb olyan kezelési műveletet végez, amely a hulladék jellegében vagy összetételében változást eredményez (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Hulladéktípus ~
A hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hulladékjegyzék szerinti azonosító kóddal jelölt hulladék (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Ingatlanhasználó ~
Az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Kereskedő ~
Olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját vagy más nevében megvásárolja, és azt követően eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Kezelés ~
Hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Kezelt biohulladék ~
A biológiai kezelés során keletkezett komposzt vagy szilárd lebontási maradék (23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet).
Komposzt ~
A biohulladék komposztálással történő hasznosításával keletkező - külön jogszabályban meghatározott - termésnövelő anyag, amely a növények tápanyagellátásának, illetve a talaj tápanyag-szolgáltató képességének javítására szolgál (23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet).
Közvetítő szervezet ~
Olyan nonprofit gazdasági társaságként működő közvetítő - a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény szerinti, a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtését és hasznosítását közvetítő, valamint az egyes gyűjtési és hasznosítási célok elérését szolgáló szervezetet kivéve -, amely a hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását nyilvántartásba vétel alapján szervezi (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Közvetítő ~
Olyan gazdálkodó szervezet - az egyéni vállalkozót, valamint az egyéni céget ide nem értve -, amely más nevében szervezi a hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását, ideértve azt az esetet is, amikor a közvetítő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Közszolgáltatási terület ~
Olyan, települési közigazgatási területtel vagy területekkel egyértelműen behatárolható terület, amelyen belül az ingatlanhasználók részére az adott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ugyanaz a közszolgáltató végzi (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Közszolgáltató ~
Az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Lomhulladék ~
Az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Maradék hulladék ~
A hasznosítható és veszélyes összetevők keletkezés helyén történő elkülönítése után a települési szilárd hulladéknak a külön jogszabályban meghatározott megmaradt része (23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet).
Másodlagos hulladék ~
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése során képződő, további kezelést igénylő maradék hulladék (385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet).
Megelőzés ~

Az anyag vagy termék hulladékká válását megelőzően hozott olyan intézkedés, amely csökkenti

a) a hulladék mennyiségét, többek között a termékek újrahasználata vagy a termékek élettartamának meghosszabbítása révén,

b) a képződött hulladék környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásait, vagy

c) az anyagok és a termékek veszélyesanyag-tartalmát (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).

Nagydarabos hulladék ~
A településen a háztartásokból a közszolgáltatás keretébe nem tartozó, nem rendszeresen begyűjtött, a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzet méreteit meghaladó hulladék (16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet).
Stabilizált biohulladék ~
Komposztálásra vagy anaerob biológiai lebontásra alkalmatlan biohulladék mechanikai-biológiai kezeléséből származó olyan anyag, melynél a stabilizálást követően a 4 nap utáni (AT4) légzési intenzitás érték 10 mg O2/g érték alá, a dinamikus légzési intenzitás érték 1000 mg O2/kg VS/h érték alá csökken (23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet).
Szállítás ~
A hulladék telephelyen kívüli mozgatása (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Tárolás ~
A hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő, valamint telephelyén kívüli átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő ideiglenes elhelyezése a további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a hulladékkezelő létesítményben képződött hulladék ugyanazon hulladékkezelő létesítményben történő elhelyezését, valamint a 2. melléklet szerinti D12 ártalmatlanítási műveletet (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Települési hulladék ~
A háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Történelmi hulladék ~
A 2005. augusztus 13. napján vagy azt megelőzően gyártott hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés (197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet).”
Újrafeldolgozás ~
Olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot termékké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Újrahasználat ~
Olyan művelet, amelynek révén a hulladéknak nem minősülő terméket vagy alkatrészét újrahasználják arra a célra, amelyre eredetileg szolgált (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Újrahasználatra előkészítés ~
Tisztítással, javítással, valamint ellenőrzéssel végzett hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékká vált terméket vagy alkatrészét előkészítik arra, hogy bármilyen egyéb előkezelés nélkül újrahasználható legyen (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Vegyes hulladék ~
A háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak az a különböző fajtájú és összetételű hulladékot tartalmazó része, amelyet az elkülönítetten gyűjtött hulladéktól eltérő külön gyűjtőedényben gyűjtenek (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Veszélyes hulladék ~
Az 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Veszélyes (egészségügyi) hulladék ~

Az egészségügyi ellátásban keletkező veszélyes hulladékok a 18 01 06 kódszámú veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek, a 18 01 08 kódszámú citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek és a 18 01 10 kódszámú fogászati célokra használt amalgám hulladékai (1/2002. (I. 11.) EüM rendelet).” 

Különleges kezelést igénylő (fertőző) 18 01 03 kódszámú veszélyes hulladékok:

a) azok a használt éles, hegyes eszközök, amelyek szúrt vagy vágott sérülést okozhatnak, fertőző mikroorganizmusokkal szennyezettek vagy feltételezhetően szennyezettek (injekciós tűk, injekciós fecskendők tűvel, infúziós és transzfúziós szerelékek, vágó, szúró, éles eszközök, ampullák, tárgylemezek, egyéb eszközök),

b) vér és vérkészítmények, műtéti és más orvosi beavatkozások során visszamaradó, fel nem ismerhető emberi testrészek és szervmaradványok, váladékok, laboratóriumi és kórbonctani vizsgálati anyagok, illetve azok maradványai,

c) a fertőző egységek és elkülönítők összes hulladékára, továbbá a járványügyi szempontból különösen veszélyes és/vagy ellenálló mikroorganizmusokkal szennyezett vagy feltételezhetően szennyezett hulladékok, amelyek a külön jogszabályban meghatározott fertőző betegségek ellátása során keletkeztek. A vérrel, váladékkal szennyezett anyagok, kötszerek, rögzítések, egyszerhasználatos ruhanemű és lepedő, tampon, katéter, vizeletgyűjtő tasak, protézis, inkontinencia betét, pelenka (kivéve az egészséges csecsemők pelenkái; illetőleg az átmenetileg inkontinenssé vált, vagy idős koruk miatt inkontinens ellátottak inkontinencia betétei) és egyéb hasonló betegellátási hulladékok,

d) légszűrő berendezések mikrobiológiai szűrőbetétjei,

e) fertőző kórokozókat tartalmazó kísérleti állatok tetemei, testrészei, ezek trágyája és alomja,

f) génsebészeti és mikrobiológiai hulladékok,

g) citosztatikummal szennyezett anyagok és eszközök (ágynemű, ruhanemű, kötszer, kesztyű, vizeletgyűjtő tasak, infúziós üveg, egyéb eszközök) (1/2002. (I. 11.) EüM rendelet).

Veszélyes-hulladékégető mű ~
Olyan hulladékkezelő létesítmény, amelyben a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek szerint veszélyes hulladékot égetnek (2012. évi CLXXXV. törvény, 2.§).
Zöldhulladék ~
Kertben vagy kertészeti tevékenység során képződő növényi eredetű települési hulladék (385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet).
Zöldhulladék ~
Olyan növényi hulladék, amely kertekből, parkokból származik (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, fűrészpor, faforgács stb.), a külön jogszabályban meghatározott úttisztításból származó hulladék kivételével (23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet).